مركز آموزش علمي كاربردي-جهاددانشگاهي (مراکز علمی و کاربردی)
نشانیزنجان ـ دروازه ارك ، خيابان 17 شهريور،خيابان شهيد بسطاميان ، اداره پست مركزي "سابق"- مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي - جهاددانشگاهي شعبه زنجان
نمابر5259625-0241
تلفن5259624-0241
پست الکترونیک-
وب سایت-