ورود کاربران

آیین نامه ها و دستورالعمل ها
شیوه‌نامه و آیین نامه‌ي ارتقاي مرتبه اعضاي هیات علمی موسسه‌هاي آموزشی و پژوهشی سال 1395  

شیوه‌نامه و آیین نامه‌ي ارتقاي مرتبه اعضاي هیات علمی موسسه‌هاي آموزشی و پژوهشی سال 1395
منابع مطالعاتی مصاحبه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی جذب  

منابع مطالعاتی مصاحبه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی جذب
دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور  

دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
دستورالعمل استانداردهای مراکز آموزشی تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی  

دستورالعمل استانداردهای مراکز آموزشی تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی
دستورالعمل نحوه تشخیص صلاحیت مؤسسات مجری آموزش مدرسان  

دستورالعمل نحوه تشخیص صلاحیت مؤسسات مجری آموزش مدرسان
دستورالعمل امور اجرایی مدرسان مراکز آموزشی تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی  

دستورالعمل امور اجرایی مدرسان مراکز آموزشی تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی
دستورالعمل دوره‌های آموزش عالی آزاد  

دستورالعمل دوره‌های آموزش عالی آزاد
آيين‌نامه امتيازبندي‌ سپرده‌ها و تسهيلات‌ و پرداخت‌ وام‌ از طريق‌ صندوق‌ تعاون‌ آموزش  

آيين‌نامه امتيازبندي‌ سپرده‌ها و تسهيلات‌ و پرداخت‌ وام‌ از طريق‌ صندوق‌ تعاون‌ آموزش
آيين نامة اعطاي تخفيف در پرداخت شهرية دانشگاه / مؤسسة آموزش عالي جهاددانشگاهي  

آيين نامة اعطاي تخفيف در پرداخت شهرية دانشگاه / مؤسسة آموزش عالي جهاددانشگاهي
آیین نامه و بخشنامه حق التدریس  

آیین نامه و بخشنامه حق التدریس
12