ورود کاربران

امور اعضای هیات علمی
آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مؤسسه هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و غيردولتي  

آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مؤسسه هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و غيردولتي
ارتقاء اعضای هیات علمی به مرتبه استادیاری  

ارتقاء اعضای هیات علمی به مرتبه استادیاری
فرم صلاحيت عمومي اعضاي هيات علمي موسسات و مراكز آموزش عالي  

فرم صلاحيت عمومي اعضاي هيات علمي موسسات و مراكز آموزش عالي
شناسنامه علمی متقاضی استخدام در رسته هیات علمی جهاددانشگاهی  

شناسنامه علمی متقاضی استخدام در رسته هیات علمی جهاددانشگاهی
فرم‌های مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی(حوزه‌ی پژوهشی) - جدید  

فرم‌های مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی (حوزه‌ی پژوهشی) - جدید
فرم‌های مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی (حوزه آموزشی)- جدید  

فرم‌های مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی (حوزه آموزشی)- جدید
منابع مطالعاتی مصاحبه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی جذب  

منابع مطالعاتی مصاحبه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی جذب
دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور  

دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
دستورالعمل نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی  

دستورالعمل نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی
آیین‌نامه ارتقاء و گزارش فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي اعضاء هيات علمی وزارت بهداشت  

آیین‌نامه ارتقاء و گزارش فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي اعضاء هيات علمی وزارت بهداشت
12