ورود به صفحه مخصوص واحدها :                      English
امروز يكشنبه 31 فروردين 1393 - 17 : 15

تصويب کلیات دو پودمان مرکز آموزش علمی- کاربردی جهاددانشگاهی صنعتی شریف *****مسئول برگزاری کارگاه‌های اولین همایش ملی میان وعده‌های غذایی از برگزاری کارگاه‌هاي آموزشي این همایش در تاريخ هشتم تا دهم ارديبهشت 1393خبر داد.

  • Design & Powered by: Aras