هفدهمین جلسه هیات اجرایی جذب جهاددانشگاهی تشکیل شد.
هفدهمین جلسه هیات اجرایی جذب جهاددانشگاهی تشکیل شد

هفدهمین جلسه هیات اجرایی جذب جهاددانشگاهی تشکیل شد
کدخبر :4729
تاریخ : دوشنبه 11 تير 1397
ساعت: 25 : 16 
 

هفدهمین جلسه هیات اجرایی جذب در تاریخ97/4/9 تشکیل و در این جلسه موارد ذیل به تصویب رسید.

1- موافقت با جذب هیات علمی پیمانی8 نفر از متقاضیان.

2- موافقت با صدور احکام پیمانی مشروطه یکساله برای متقاضیانی که پرونده آنان در هیات اجرایی جذب جهاددانشگاهی به تصویب رسیده و در انتظار مجوز هیات مرکزی جذب می‌باشند.